Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. JA21 wil dat ook Zeeland weer gaat bouwen voor studenten en starters.

JA21 Zeeland wil

  • Bouwen voor studenten en starters
  • Een startersregeling realiseren, zodat jongeren makkelijker een woning kunnen kopen
  • Doorstroom bevorderen door de bouw van seniorenwoningen
  • Om voorzieningen in kleine dorpen te behouden inzetten op woningbouw in deze kernen
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
  • Het bouwen van een woning op eigen erf vergemakkelijken ten behoeve van kinderen of ouders
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Ruimte voor permanente bewoning in recreatieparken